Algemene voorwaarden

 

1.  Dating-50Plus.nl is een datingsite die voor leden toegankelijk is via Internet. Door lid te worden van Dating-50Plus.nl accepteer je de gebruiksvoorwaarden van Dating 50 Plus en ga je een wettelijke overeenkomst aan met Dating-50Plus.nl. Als je niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden is registratie niet mogelijk.

2.  Om lid te worden vanA Dating-50Plus.nl moet je tenminste 18 jaar zijn en alle verplichte velden van de registratieformulieren invullen.

3.  Wij hebben altijd het recht om je profiel weg te halen als wij het aanstootgevend vinden en wij behouden ons het recht voor om op elk moment zonder uitleg of overleg je lidmaatschap te beëindigen.

4.  Het lidmaatschap van Dating 50 Plus is persoonlijk en niet overdraagbaar.

5.  Het is verboden Dating 50 Plus te gebruiken voor het plaatsen of verspreiden van alles wat in onze ogen aanstootgevend is. Hieronder verstaan we seksueel expliciete teksten en/of foto's, en anderszins kwetsende of aanstootgevende uitlatingen en foto's.

6.  Het lid is als enige aansprakelijk wanneer deze aanmeldingsgegevens door derden worden gebruikt en voor de handelingen of beweringen die via zijn/haar account worden gemaakt, ongeacht of deze al dan niet te goeder trouw zijn. Het lid vrijwaart Dating-50Plus.nl tegen elke vordering van deze aard.

7.  Aangezien Dating-50Plus.nl slechts beperkt beschikt over middelen waarmee de identiteit van de geregistreerden kan worden gecontroleerd, is Dating-50Plus.nl bovendien niet aansprakelijk wanneer de identiteit van een lid door iemand anders wordt gebruikt. Als het lid redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldingsgegevens of account door iemand anders worden gebruikt, dient Dating 50 Plus onmiddellijk te worden geïnformeerd.

8.  Het is verboden om met opzet onware gegevens in je profiel te zetten. Je mag je ook niet voordoen als iemand anders, of dat nou een bekende Nederlander, je moeder of een ander lid van Dating-50Plus.nl is. We behouden ons het recht voor om je profiel weg te halen en je toegang tot de site te blokkeren.

9.  Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, beschikt ieder lid over een logincode en wachtwoord. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk en mogen niet met anderen worden gedeeld. Dating-50Plus.nl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een logincode en/of wachtwoord door een lid.

10.Het is verboden Dating-50Plus.nl op enigerlei wijze te gebruiken of door anderen te laten gebruiken voor alles wat tegen de wet is.

11.Het is niet toegestaan Dating-50Plus.nl op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde 'mailbommen'; computervredebreuk ('hacken') via Dating-50Plus.nl; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.

12.Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat onze leden op de site zetten. Het is verboden om op Dating-50Plus.nl het auteursrecht te overtreden, filmpjes, plaatjes of foto's van derden te plaatsen of er af te halen. Als je een klacht hebt dan zullen we die in overweging nemen en als je volgens ons gelijk hebt dan halen we het plaatje, filmpje of de foto weg. Maar wij zijn daar niet aansprakelijk voor.

13.Het is verboden om de persoonlijke gegevens die je op Dating-50Plus.nl toegestuurd krijgt, te gebruiken voor welk ander doel dan ook, dus niet doorsturen aan je vrienden, maar ook niet aan anderen. Je mag dus ook geen ongevraagde e-mail aan leden of ex-leden van Dating-50Plus.nl gaan versturen, zoals spam of mailings, niet voor commerciële doeleinden, maar ook niet voor een of ander goed doel.

14.Dating-50Plus.nl controleert alle profielen en zal profielen zo nodig wijzigen of weigeren die ongepaste of obscene uitspraken bevatten.

15.Profielen die gericht zijn op louter seksueel contact of die niet beantwoorden aan de geest van de service worden verwijderd.

16.Het is verboden om seksueel getinte foto's van jezelf of foto's van andere mensen op Dating-50Plus.nl te publiceren.

17.In je profiel mag je geen persoonsgebonden gegevens opgeven, dus o.a. niet je echte naam, je telefoonnummer of je e-mail adres, maar ook geen andere persoonsgebonden gegevens.

18.Door je in te schrijven geef je Dating-50Plus.nl toestemming om je e-mail adres te gebruiken om je op de hoogte te houden van nieuwe aanmeldingen die bij je profiel passen en andere Dating-50Plus.nl gerelateerde informatie.

19.Dating-50Plus.nl is niet aansprakelijk als derden onrechtmatig met je gegevens omgaan. We doen er alles aan om de site te beveiligen. Het is daarom niet toegestaan persoonlijke informatie in je oproep te vermelden, zoals telefoonnummers, adresgegevens en je emailadres.

20.Wees terughoudend in het vermelden van deze informatie in privéberichten.

21.We kunnen je niet beloven dat je de ware tegenkomt; wanneer de resultaten van Dating-50Plus.nl tegenvallen, wanneer je toch niemand vindt of de relatie tegenvalt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Dit geldt evenmin voor financiële of emotionele schade die je oploopt door het gebruik van Dating-50Plus.nl.

22.Wij zijn niet aansprakelijk als leden van Dating-50Plus.nl elkaar schade toebrengen of lastig vallen. Binnen Dating-50Plus.nl kunnen we na een klacht degene die je lastig valt verwijderen, maar in de rest van de wereld is het niet meer onze verantwoordelijkheid; als je dus lastig wordt gevallen door iemand, dan zul je dat zelf op moeten lossen.

23.Wij zijn niet aansprakelijk als het niets wordt met een lid van Dating-50Plus.nl. Evenmin zijn we verantwoordelijk voor schade die door een contact op Dating-50Plus.nl wordt geleden, of dat nou financiëel of geestelijk is.

24.Wij garanderen niet dat Dating-50Plus.nl het altijd doet. Het blijft mensenwerk en we doen ons best maar soms valt er een server uit of gaat er iets anders mis. Dat doen we natuurlijk niet expres en daarom accepteren we ook geen verantwoordelijkheid voor (financiële) schade die dit oplevert aan leden of anderen.

25.Bij gebruik van Dating-50Plus.nl accepteer je fouten en vermeende fouten van onze kant; een 'dienst' op de site zou wel eens niet zo kunnen werken zoals jij denkt/hoopt. Wij luisteren naar alle leden met opmerkingen, maar kunnen niets garanderen. Gebruik van Dating-50Plus.nl is op eigen risico!

26.Bij gebruik van diensten op Dating-50Plus.nl zijn restitutie, vergoedingen en/of financiële compensaties onder geen enkele voorwaarde mogelijk. Over dit onderdeel wordt niet gecorrespondeerd.

27.Dating-50Plus.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is Dating-50Plus.nl gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens onze leden.

28.De moderators kunnen van deze faciliteit gebruik maken om gesprekken na te lopen en eventueel mensen te verwijderen (bannen) van de chat.

29.Jij bent verantwoordelijk voor wat je doet op Dating-50Plus.nl. Alle gevolgen hiervan zijn ook voor jou en wij zijn daarvoor niet verantwoordelijk.

30.Dating-50Plus.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste verklaringen die door leden zijn gedaan. Het is daarom belangrijk om bepaalde voorzorgsmaatregelen te treffen bij een ontmoeting met een ander lid. Dating-50Plus.nl tekent zich vrij van alle aansprakelijkheid voor ontmoetingen op de website van Dating-50Plus.nl tussen leden en voor ontmoetingen tussen leden en/of niet-leden als gevolg van het gebruik van deze site en de bijbehorende diensten.

31.We zijn niet aansprakelijk als je via Dating-50Plus.nl of van een van de leden een (computer)virus krijgt.

32.Wij zijn niet aansprakelijk als niet-leden zich toegang verschaffen (hacken) tot de site. Als er dan persoonsgebonden informatie of foto's worden gekopiëerd of gestolen accepteren wij hiervoor geen verantwoordelijkheid.

33.We kunnen, zonder uitleg, leden weigeren of het lidmaatschap stopzetten.

Dating-50Plus.nl kan, zonder dit aan te kondigen, op elk moment de voorwaarden veranderen.

 


 

Waarom Dating-50plus.nl?

 
  De datingsite voor single 50-plussers  
  Handmatige controle van alle profielen 
  Het is makkelijk, veilig en leuk 
  Na inschrijving direct toegang!  
    


;